Hé lộ bí mật Sòng bạc có những gì

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

1. THÔNG TIN CHUNG
– Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
– Email: [email protected]
2. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
2.1 Chức năng
Tham mưu Hiệu trưởng trong việc tổ chức, thực hiện và quản lý công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo.
2.2. Nhiệm vụ
a) Công tác khảo thí
– Xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí, quy trình thi của Trường và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.
– Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi; quản lý, bảo mật ngân hàng đề thi, tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, in sao đề thi; cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với các yêu cầu đào tạo.
– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ thi theo quyết định phân công; giám sát, kiểm tra diễn tiến thi; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi. Phối hợp các khoa trong việc thực hiện thẩm định kết quả chấm thi.
– Tham mưu và tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra.
– Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường.
– Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm công tác khảo thí của Trường.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.
b) Công tác đảm bảo chất lượng
– Xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của Trường và hướng dẫn thực hiện.
– Tham mưu việc tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục và thực hiện đánh giá ngoài theo quy định hiện hành. Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá và triển khai công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc trường.
– Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá cơ sở giáo dục. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật các minh chứng và báo cáo tự đánh giá theo quy định.
– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo: xây dựng quy trình, biểu mẫu và triển khai rà soát chất lượng đào tạo so với chuẩn đầu ra đã ban hành trong suốt quá trình đào tạo, trước và sau khi sinh viên tốt nghiệp; công tác dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên và tham mưu cập nhật chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo.
– Tổ chức hội nghị/hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và viên chức toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá và đánh giá ngoài.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.
c) Công tác giám sát hoạt động đào tạo
– Xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động đào tạo hàng năm và tổ chức thực hiện.
– Giám sát việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.
– Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường.
– Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng trong lĩnh vực đào tạo, kiến nghị với Hiệu trưởng biện pháp xử lý theo quy định.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

1Bùi Thị NhưTrangTrưởng phòngThạc sĩKinh doanh và Thương mại
2Nguyễn Thị NgọcBíchGiảng viênThạc sĩVăn hoá học
3Lâm NguyênHồng Giảng viênThạc sĩVăn hoá học